Search
Close this search box.

Klachtenregeling-en-privacyreglement

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat uw fysiotherapeut er alles aan doet om de behandeling en het contact met u zo vlot en prettig mogelijk laat verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klachten heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Indien u niet tevreden bent over de behandeling kunt u dit het beste direct kenbaar maken aan uw eigen therapeut. Wellicht kunt u samen tot een oplossing komen. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Ziet u op tegen de confrontatie met uw fysiotherapeut, dan kunt u eventueel contact opnemen met één van de praktijkeigenaren.

Hebt u een klacht over uw fysiotherapeut, en lukt het niet om gezamenlijk tot een oplossing te komen, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Uw klacht wordt dan door een onafhankelijke commissie behandeld.

Hoe deze procedure in zijn werk gaat staan beschreven op www.defysiotherapeut.com. Wij willen benadrukken dat een klacht door ons niet gezien wordt als een bedreiging, maar als een kans onze service en dienstverlening verder te verbeteren.

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in onderstaand reglement vastgelegd.

Reglement

Fysiotherapie Duurzaamheid verwerkt diverse persoonsgegevens van haar cliënten. Voor een optimale behandeling worden relevante medische gegevens geregistreerd. Voor identificatie en financiële afhandeling worden persoonsgegevens (NAWTE, BSN, verzekeringsgegevens en ID gegevens) geregistreerd. Zonder deze gegevens kan door ons geen behandeling worden gegeven.

Wij verwerken gegevens voor de volgende doeleinden:

Wij verwerken gegevens voor de volgende doeleinden:
 • Voor zorgverlening
 • Voor doelmatig beheer en beleid
 • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting (alleen na schriftelijke toestemming en altijd anoniem)
Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Wij hechten er groot belang aan vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan, op een correcte wijze en volgens de geldende wetgeving. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De AVG beschermt de privacy en persoonsgegevens. Deze wet verplicht organisaties die met persoonsgegevens werken op een goede manier met deze informatie om te gaan. Naast de AVG zijn er aparte regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan in de WGBO.
 • Behalve uw behandelend fysiotherapeut heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers of een andere fysiotherapeut die werkzaam is bij Fysiotherapie
 • Duurzaamheid. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. Zij zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens worden vastgelegd in een dossier in een digitale omgeving, die beveiligd is tegen onbevoegde toegang.
 • U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn, kunt u uw fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Wanneer het voor (wetenschappelijk) onderzoek van belang is dat gegevens wél tot personen herleidbaar zijn, zullen deze pas mogen worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer de cliënt daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Communicatie met de huisarts/specialist gaat via beveiligde portalen en telefonisch.
  Declaraties gaan via het beveiligde portaal Vecozo.
  Als u meewerkt aan een patiënten
 •  tevredenheidsonderzoek via
 • Mediquest dan wordt enkel het emailadres gekoppeld.
  Als u meewerkt aan de Landelijke
 • Database Fysiotherapie dan wordt de gegevens geanonimiseerd doorgegeven.
  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede zorgverlening.
 • Medische gegevens moeten volgens de wet 15 jaar bewaard worden of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is om verantwoorde zorg te kunnen leveren. Cliënt intake formulieren tbv de ZwangerFit en Fitness worden na het beëindigen van het abonnement vernietigd.
 • Fysiotherapie Duurzaamheid hecht groot belang aan privacy van de gebruikers van haar website. De website is beveiligd en een disclaimer is geplaatst.
 • Al onze cliënten hebben rechten ten aanzien van hun persoonlijk dossier. Te weten of en welke eigen persoonsgegevens wij verwerken en met welke doeleinden, op inzage in en een afschrift (kopie) van de eigen gegevens die zijn verwerkt, op veranderen, aanvullen of verwijderen van de eigen gegevens, op vernietiging van het eigen dossier (dit is aan wettelijke voorwaarden gebonden).
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.